Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
66 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , la obiectivul de investitie ,, CONSTRUIRE ALEI CAROSABILE SI PIETONALE IN INCINTA SCOLII STOENESTI, COMUNA ARICESTII RAHTIVANI ” 2020-06-15
65 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , la obiectivul de investitie ,, AMENAJARE INCINTA IMOBILULUI CU NUMARUL CADASTRAL 24326, SAT STOENESTI “ 2020-06-15
64 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , la obiectivul de investitie ,, AMENAJARE INCINTA IMOBILULUI CU NUMARUL CADASTRAL 24297,SAT ARICESTII RAHTIVANI, COMUNA ARICESTII RAHTIVANI “. 2020-06-15
63 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , la obiectivul de investitie ,,CONSTRUIRE ALEI CAROSABILE SI PIETONALE IN INCINTA GRADINITEI NR.1 ARICESTII RAHTIVANI, COMUNA ARICESTII RAHTIVANI ” 2020-06-15
62 / 2020 privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. pentru aprobarea situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2019, raportului auditorului independent și repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2019 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. 2020-06-15
61 / 2020 privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova 2020-05-27
60 / 2020 privind retragerea dreptului de folosință a lotului de teren atribuit domnului Burlacu Ionuț Valentin, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 39 / 2020, pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova 2020-05-27
59 / 2020 privind darea în administrare a unor bunuri către S.C. “SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI” S.R.L. 2020-05-27
58 / 2020 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale actualizată, la nivelul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani 2020-05-27
57 / 2020 privind modul de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024, la nivelul comunei Ariceștii Rahtivani 2020-05-27
56 / 2020 privind completarea Anexei nr. 2 la H.C.L.Ariceștii Rahtivani nr. 4/29.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și al SPCLEP Ariceștii Rahtivani 2020-05-27
55 / 2020 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani 2020-05-27
54 / 2020 privind trecerea din domeniului public al comunei Ariceștii Rahtivani, în domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani în vederea dezafectării a imobilului hidrosferă, component al Retelei de alimentare cu apă din satul Ariceștii Rahtivani, situat în extravilanul satului Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, T28, P130/12, CF. 24331 2020-05-27
53 / 2020 privind atestarea apartenenței unor bunuri la domeniul public al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova 2020-05-27
52 / 2020 privind incheierea exercitiului bugetar al comunei Aricestii Rahtivani , judetul Prahova pe anul 2019 2020-05-27
Înapoi